Statutter

Statutter for Fagutvalget ved Institutt for Informatikk

FORMÅL

 1. Fagutvalget heter Fagutvalget ved Institutt for Informatikk (FU-ii). Det har til formål å ivareta og fremme de interesser studentene ved Institutt for informatikk har, mht. studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt, i forhold til instituttets ledelse, fakultetet og Universitetet i Bergen generelt.

ALLMØTER

 1. Allmøtet er studentenes høyeste organ ved instituttet.
 2. Fagutvalget innkaller til allmøte med minst 2 ukers varsel.
 3. Det skal innkalles til minst ett allmøte i året, i forbindelse med valg til FU og instituttrådet.
 4. Allmøter skal arrangeres når fagutvalget mener at det foreligger saker eller situasjoner som er viktige for instituttets studenter.
 5. Det skal også innkalles til allmøte når:
  1. minst 10 personer krever det, eller
  2. ett medlem av FU krever det.
 6. Allmøtet skal ha en dagsorden. Foreløpig dagsorden skal gjøres kjent for studentene samtidig med innkalling.
 7. Vedtak fattes med simpelt flertall av de stemmeberettigede som er tilstede, forutsatt at antall stemmeberettigede overstiger 10.
 8. Forslag til saker som skal opp på allmøtet, må fremmes til fagutvalget minst 3 virkedager før allmøtet skal holdes. 3 virkedager før allmøtet skal endelig dagsorden offentliggjøres.

VALG

 1. Det avholdes valg til fagutvalg hver vår, i forbindelse med valg av studentrepresentanter til instituttrådet. Det skal gjennomføres preferansevalg, hvor valgresultatet skal være offentlig tilgjengelig som en prioritert liste (kandidatliste) bestående av styremedlemmer, vararepresentanter og resterende kandidater som stilte til valg. Denne listen skal vedlikeholdes av Fagutvalget.
 2. De tillitsvalgte velges for 1 år av gangen.
 3. En uke før valget skal det arrangeres et valgallmøte. Fagutvalget innkaller til valgallmøte med minst 2 ukers varsel.
 4. Studentrepresentantene i instituttrådet har møterett i FU. De plikter også å holde FU orientert om saker i instituttrådet.
 5. Det nye fagutvalget trer i kraft ved semesterstart høstsemesteret.
 6. Kun studenter på et studieprogram ved Institutt for Informatikk, eller studenter ved UiB som tar fag ved Institutt for Informatikk, ut over innføringsfag (INF100, INF109), har stemmerett ved valget.

FAGUTVALGET

 1. Fagutvalget består av åtte representanter og fire vararepresentanter, som velges direkte ved preferansevalg. Der skal være minst to representanter fra lavere grad og to fra høyere grad studieprogrammer ved Institutt for Informatikk.
 2. Av Fagutvalgets medlemmer, kan maksimum to være ikke-programstudenter ved Institutt for Informatikk. Disse to må ha en faglig tilknytning til Instituttet.
 3. Fagutvalget utpeker to av sine medlemmer som leder og nestleder for utvalget. I tillegg utpekes en som økonomiansvarlig. Andre roller opprettes etter behov.
 4. Fagutvalget avgjør selv møtehyppigheten. Fagutvalget er vedtaksdyktig dersom mer enn 50% av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 5. Alle fagutvalgets møter skal protokollføres, og protokollen skal offentliggjøres.
 6. Representanter kan trekke seg fra sitt verv i Fagutvalget dersom det er særskilt grunn.
 7. Hvis en representant trekker seg fra Fagutvalgets kandidatliste, vil alle kandidater med lavere prioritet rykke opp ett hakk.
 8. Mistillit til medlem av fagutvalget kan fremmes. Mistillitsforslaget skal behandles, og må vedtas med 2/3 flertall på neste allmøte.
 9. I saker som krever signatur, må leder og ett annet styremedlem signere sammen.

OPPHØR

 1. Oppløsning skjer dersom Fagutvalget er uten styremedlemmer i mer enn 6 måneder. Eventuelle eiendeler skal da overføres til Institutt for Informatikk ved UiB.

Reglementsendringer

 1. Disse statuttene gjelder fra 7/11-95. Det sittende fagutvalg har ansvaret for iverksettelsen av disse statuttene.
 2. Disse statutter kan KUN endres av et allmøte ved Institutt for Informatikk. Et vedtak om en endring må ha oppnådd 2/3 flertall blant de til stedeværende stemmeberettigede.

Statuttene ble sist endret ved allmøte 24.04.2017.